Dziś jest: Czwartek 27 lipca 2017, imieniny: Julii i Natalii

Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Obsługa techniczna
ALFA TV

Gospodarka odpadami komunalnymi
Harmonogram odbioru gabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w kwietniu 2017 r. - kliknij tutaj
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  ulegają zmianie stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Więcej informacji -
kliknij tutaj

UWAGA! Informujemy, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne numery kont, które zostały dostarczone wcześniej na wydrukowanych blankietach opłat. Jednocześnie przypominamy o prawidłowym wskazaniu w tytule przelewu okresu, za jaki dokonywana jest płatność.

Informacja w pokoju 112 oraz pod numerem tel. 95 747 91 61 lub 95 747 20 65

Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje, że od miesiąca stycznia 2014 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Ustawa ta nakłada na gminy obowiązek stopniowego zorganizowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz uwarunkowaniami miejscowymi, najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 r.

 

Do tej pory właściciele nieruchomości zamieszkałych sami podpisywali umowy na odbieranie odpadów komunalnych z dowolną uprawnioną firmą. Zgodnie z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, gmina w drodze przetargu wyłoni firmę, która będzie świadczyła usługi w tym zakresie na terenie gminy. Właściciele nieruchomości zamieszkałych za odebrane odpady komunalne wnosić będą stosowne opłaty do gminy, która docelowo rozliczy się z wybraną w przetargu firmą. Gmina, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, od dnia 1 lipca 2013 r. obejmuje tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz firmy aktualnie odbierającej odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, konieczne będzie wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową. Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni wypowiedzieć umowę wywozową w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.
Firmy aktualnie odbierające odpady komunalne od mieszkańców gminy, z mocy prawa nie będą mogły świadczyć wymienionej usługi po 1 lipca 2013 r. (z wyjątkiem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu zorganizowanym przez gminę). Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.
Do nowych obowiązków gminy będzie należało ustalenie sposobu naliczania oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Na terenie gminy Myślibórz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona będzie od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, na podstawie specjalnej deklaracji, składanej przez właściciela nieruchomości. Ustawa przewiduje, w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych zbierających selektywnie odpady komunalne, zastosowanie specjalnej obniżonej stawki opłaty. Do obowiązków mieszkańca będzie należało segregowanie odpadów (jeżeli w deklaracji określi zbieranie odpadów w sposób selektywny) oraz regularne i terminowe wnoszenie opłaty. Gminy zobowiązane są nową ustawą, również do przygotowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Ważnym elementem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy będzie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli oddać bezpłatnie, w każdej ilości selektywnie zebrane odpady do wyznaczonego przez gminę punktu. Gmina poinformuje swoich mieszkańców o miejscu lokalizacji punktu, godzinach jego działania oraz jakiego rodzaju odpady będzie można do niego dostarczać.
Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Myślibórz umieszczane będą na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu: www.mysliborz.pl oraz www.bip.mysliborz.pl.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Myślibórz jest Składowisko Odpadów w miejscowości Dalsze, zarządzane przez firmę Eko-Myśl sp. z o.o., z siedzibą Dalsze 36.

 

UCHWAŁA WS. METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ STAWKI OPŁATY

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ
(jako Uchwała Nr XXIII/199/2016 z dnia 30.05.2016 r. z załącznikiem)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
(jako Uchwała Nr IX/55/2015 z dnia 28.04.2015 r.)

DRUK DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (plik PDF)

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MYŚLIBORZU
(wraz z Zarządzeniem)


BIP
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Inne stronyelektroniczny samorząd

MCB
SDS
Szlak Rowerowy z Biegiem Myśli
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
  Lipiec 2017 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
6559292
Kanał RSS Pomoc RSS

Urząd Miasta i Gminy Myślibórz adres: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel: +48 (95) 747 20 61 fax: +48 (95) 747 33 63

Zezwala się na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.mysliborz.pl , pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.